Skip to main content

De WKB Wet brengt verandering in de bouw

De WKB wet staat gelijk aan Kwaliteitsborging voor het bouwen en heeft als doel de bouwkwaliteit te verbeteren. Het is een nieuwe regelgeving die vanaf 1 januari 2024 in werking treedt en eerst alleen voor bouwwerken in de laagste risicoklasse (Gevolgklasse 1). Vervolgens volgen Gevolgklassen 2 en 3 naar verwachting na evaluatie van het stelsel.

Eerder werd kwaliteitsborging in de bouw namelijk getoetst door de desbetreffende gemeente. Maar dit wordt binnenkort door andere uitvoerende partijen overgenomen. Voor wie deze veranderingen betekenis hebben en welke software voor kwaliteitsborging kan worden toegepast, leest u in dit artikel.

Welke bouwwerken vallen onder de WKB wet?

De WKB wet werd al in 2019 door het kabinet aangenomen. Maar ondanks meerdere gefaalde projecten en de aanhoudende coronacrisis werd de uitvoering van deze nieuwe wet telkens opnieuw uitgesteld. Vervolgens werd de uitvoering van de WKB wet naar januari 2024 verplaatst om zo de bouwkwaliteit te kunnen verbeteren.

In Nederland maken wij onderscheid tussen verschillende bouwwerken. Deze worden vervolgens ingedeeld in drie Gevolgklassen. De kwaliteitsborging gaat in eerste instantie gelden voor bouwactiviteiten die onder WKB Gevolgklasse 1 vallen. Onder Gevolgklasse 1 valt het bouwen en verbouwen van de volgende bouwwerken:

Grondgebonden eengezinswoningen en woonboten

Recreatiewoningen

Bedrijfshallen (industriefunctie), inclusief een nevenfunctie, zoals een kantine of een kantoortje. Deze categorie is beperkt tot maximaal 50 personen (melding brandveilig gebruik)

Bouwwerken geen gebouw zijnde tot maximaal 20 meter hoog. Denk aan windmolens, nutsbouwwerken, GSM-masten, duikers, sluisjes, etc


 

Doelstellingen van de wet WKB

Het uiteindelijke doel van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), is in het leven geroepen om de bouwkwaliteit te verbeteren. Daarnaast wordt de positie van de uitvoerende partij versterkt.  De aannemer zal de regelgevingen van het Bouwbesluit moeten naleven en met een passend instrument werken om het project goed ten einde brengen. 


Wat verandert er voor mij door WKB?

Er zijn enkele veranderingen die binnenkort optreden. Zo zullen er potentiële risico’s bij het bouwwerk beter in kaart worden gebracht. Verder verschuift het bouwtoezicht van de gemeente naar onpartijdige kwaliteitsborgers en zal de consument beter worden beschermd tegen onvoorziene mankementen. 


De gevolgen voor het kwaliteitsborging project

De nieuwe WKB wet gaat binnenkort in werking. De nadruk ligt minder op de toets vooraf van bouwplannen. In plaats daarvan ligt de nadruk op een uitgebreide toets van het bouwwerk door een onafhankelijke kwaliteitsborger, tijdens de bouw en bij oplevering. Daarnaast zult u moeten bekijken of de omgevingswet WKB van toepassing is. Mocht dit het geval zijn, dan zult u het uiteindelijke project of bedrijfsplan moeten overleggen met de gemeente. Deze bekijkt dan nauwkeurig of de aanvraag in de omgevingswet past.


 

Wat is een WKB instrument?

Een instrument voor kwaliteitsborging is een werkwijze waarmee tijdens de bouw toezicht gehouden wordt op het voldoen aan de geldende voorschriften. Dit toegelaten instrument kan bijvoorbeeld een erkenningsregeling of certificering zijn. Het beschrijft op welke wijze het toezicht (de kwaliteitsborging) moet worden ingericht en uitgevoerd.

Hoe ga ik in de praktijk met de WKB om?

Valt uw bouwwerk in gevolgklasse 1, dan kunt u een onafhankelijke kwaliteitsborger aanstellen. Deze persoon toetst dan uw eigen bouwplan aan verschillende punten. Dit door u opgestelde bouwplan kan ook via genuanceerde kwaliteitsborging software worden uitgevoerd. Zo kunt u enkele instrumenten WKB invoeren om de kwaliteitsmanagement software optimaal te benutten. 

Digitalisering binnen het kwaliteitsborgingsproces


Viewpoint For Projects en Viewpoint Field View
zijn een softwaretoepassing die kunnen worden gebruikt om de kwaliteitscontrole te beheren. Met de software kunnen gebruikers juridische beoordelingen, rechtelijke toetsingen en feedback bijhouden. Gebruikers kunnen ook samenwerken met andere belanghebbenden om ervoor te zorgen dat de kwaliteit gewaarborgd blijft.

De software kan helpen bij het identificeren van mogelijke problemen en suggesties doen voor verbetering.

Hier volgen enkele extra voordelen bij het gebruik van Viewpoint For Projects en Viewpoint Field View:

 • Verbeterde efficiëntie: De software kan helpen het kwaliteitscontroleproces van de wet te stroomlijnen, wat tijd en geld kan besparen.
 • Verhoogde transparantie: De software kan helpen om het kwaliteitscontroleproces transparanter te maken, wat vertrouwen tussen belanghebbenden kan opbouwen.
 • Verbeterde samenwerking: De software kan helpen de samenwerking tussen belanghebbenden te vergemakkelijken, wat kan leiden tot betere besluitvorming.

Over het geheel genomen is Viewpoint For Projects en Viewpoint Field View een waardevol hulpmiddel.


Consumentendossier samenstellen voor de bouw

Het consumentendossier legt meer verantwoordelijkheid bij de aannemer, maar tegelijkertijd wordt de consumentenpositie versterkt. Vanaf 1 januari 2024 bepaalt de Wet kwaliteitsborging WKB dat het gerealiseerde private consumentendossier door de aannemer moet worden ingebracht. Het openbare consumentendossier daarentegen geeft meer inzicht in het toekomstig bouwwerk.


Proefprojecten en certificaten

Sinds 14 mei 2019 werd duidelijk dat de Wet WKB vorm zou krijgen. In de periode tot invoering van Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (1 januari 2024) werken diverse partijen aan proefprojecten met kwaliteitsborging. De proefprojecten hebben als doel ervaring opdoen met instrumenten voor kwaliteitsborging en samenwerking tussen verschillende partijen.

Bouwbedrijven en installateurs moeten de kwaliteit van hun werk beter gaan controleren. Zaken als bouwfouten, brandonveilige situaties, ontoereikende isolatie of slecht werkende ventilatie kunnen hiermee worden overwonnen.

Gebreken die de opdrachtgever bij oplevering had kunnen of moeten zien, worden tot op heden als geaccepteerd beschouwd. Dit verandert met de Wkb. Alle gebreken zijn dan de verantwoordelijkheid van de aannemer of installateur, tenzij hij kan aantonen dat het gebrek niet aan hem te wijten is. Daarom wordt het opbouwen van een gebrekenbestand met behulp van checklists erg belangrijk.

Trimble Viewpoint is dan een uitstekende oplossing.
 


 

Stappenplan Kwaliteitsborging

Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) kan steekproefgewijs tijdens de bouw een bezoek brengen en zo nodig veranderingen doorvoeren. Toch zal iedere consument als volgt te werk moeten gaan:

 • Stel eerst de gevolgsklasse vast
 • Kies een kwaliteitsborger
 • Meld het bouwwerk bij de gemeente aan
 • Vervolgens worden alle instrumenten en de kwaliteitsborger getoetst
 • Men begint met de bouwwerken
 • Er wordt volgens het instrument toezicht gehouden
 • Bij gereedheid zal er een verklaring worden opgemaakt
 • Consumentendossier en dossier bevoegd gezag
 • Gereedmelding

Veelgestelde vragen

Heb ik een certificaat nodig?

Een derde partij kan zich voordoen als vakbekwaam persoon. Maar dit betekent niet dat de werkzaamheden volgens de nieuwe WKB wet zijn uitgevoerd. Bij een gekwalificeerde partij zult u na afloop een certificaat ontvangen en bent u volgens de wet in orde.

Kan ik een bouwwerk meteen opleveren?

Nadat de gereedmelding aan de gemeente is doorgegeven, zullen alle nodige documenten moeten worden verschaft. Vanaf deze datum duurt het ongeveer twee weken voordat de goedkeuring wordt verleend.


Ons eindoordeel
De WKB wet zal binnenkort voor verandering in de bouw zorgen. Zo zullen alle nieuwe of bestaande bouwwerken uiteindelijk beter en veiliger gebouwd worden. Trimble Viewpoint for Projects en Field View zijn hierin een onmisbare spil. Het uitvoeringsproces wordt namelijk gestroomlijnd en zal voor iedere deelnemende partij een aanwinst zijn. Kortom, de Trimble software is een efficiëntie verhogende toevoeging.